Szałata Kazimierz
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Recenzje

 

Kazimierz Szałata

I. B. Radziszewski: Pisma, red. S. Janeczek, M. Maciołek, R. Charzyński, Lublin 2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

Ksiądz Idzi Radziszewski zajmuje w dziejach tworzenia się polskiej myśli filozoficznej dwudziestego wieku miejsce szczególne. Najpierw jako organizator studiów filozoficznych i twórca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wkrótce stał się wiodącym ośrodkiem myśli filozoficznej, jest Radziszewski współtwórcą jednej z ważniejszych struktur rozwoju życia intelektualnego w naszym kraju. Drugą racją, dla której postać ks. Radziszewskiego zasługuje na naszą uwagę, jest jego szeroko pojęta twórczość naukowa, która obejmuje filozofię, ale też zagadnienia nauk szczegółowych, społecznych i teologicznych. Wychowany na filozofii tomistycznej kardynała Merciera z Uniwersytetu Katolickiego w Louvain w Belgii przybliżył nam myśl odradzającego się tomizmu otwartego na wszystko, co cenne w myśli współczesnej, łącznie z doświadczeniem postępu w naukach przyrodniczych. Szczególną uwagę przywiązywał do poszukiwania nowoczesnej formy atrakcyjnego wykładu myśli świętego Tomasza z Akwinu, która w nowożytnych czasach zagubiła się w naszej kulturze. Filozofię Idzi Benedykt Radziszewski traktował jako podstawową dyscyplinę uniwersytecką, co znalazło wyraz w strukturze tworzonego pierwszego katolickiego uniwersytetu na ziemiach polskich.

 
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Recenzje


Kazimierz Szałata

Stanisław Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

W toczącej się od kilkudziesięciu lat debacie dotyczącej problemów moralnych związanych z ochroną ludzkiego życia możemy dziś zauważyć, że coraz wyraźniej na pierwszy plan wysuwa się podstawowe pytanie o jednoznaczną definicję człowieka jako osoby. Nie da się bowiem dostatecznie zinterpretować nawet niekwestionowanych zasad Powszechnej deklaracji praw człowieka bez ustalenia, kim jest człowiek w jego osobowym, ale też i biologicznym, cielesnym wymiarze. Wiele zagadnień dotyczących granic ingerencji medycznych w strukturę ludzkiego organizmu domaga się ustalenia jednoznacznego statusu ludzkiego ciała, jego odniesień do życia osobowego człowieka ? innymi słowami domaga się rozstrzygnięć na poziomie antropologii filozoficznej. Literatura filozoficzna na ten temat nie jest wcale bogata, a funkcjonujące aktualnie teorie są tak rozbieżne, że dla czytelnika nieobeznanego w dziedzinie filozofii trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na raz po raz rodzące się pytania o tajemnice ludzkiego bytu. Stąd ukazanie się w Wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego najnowszej książki Stanisława Kowalczyka Ciało człowieka w refleksji filozoficznej doskonale odpowiada na zapotrzebowanie, jakie rodzi się na tle aktualnie dyskutowanych zagadnień z pogranicza bioetyki i etyki lekarskiej. Książka stanowi syntetyczne ujęcie problemu ludzkiego ciała na przestrzeni wieków ze szczególnym zwróceniem uwagi na dwie tradycje, które wywodzą się z filozofii platońskiej i arystotelesowskiej.

 
PDF Drukuj Email
46(2010)2 - Recenzje

 

Kazimierz Szałata

Tadeusz Ślipko S.J., Bioetyka, Kraków 2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

Ksiądz profesor Tadeusz Ślipko jest jednym z najwybitniejszych etyków przełomu XX i XXI wieku. Na jego podręcznikach wychowały się całe pokolenia studentów, nie tylko w naszej uczelni, gdzie ks. Prof. Ślipko przez wiele lat prowadził zajęcia. Jego liczne prace naukowe cytowane są w wielu fachowych publikacjach krajowych i zagranicznych.

Ktoś, kto zna dorobek naukowy krakowskiego moralisty, może bez przesady powiedzieć, że podjęcie któregokolwiek z trudnych moralnych zagadnień współczesnego świata jest dziś niemal niemożliwe bez odwołania się do autorytetu profesora Ślipki, autora prezentującego tak bardzo cenną etykę klasyczną, budowaną w oparciu o osiągnięcia wielowiekowej tradycji refleksji moralnej mającej swe źródło w myśli Arystotelesa wzbogaconej przez wielkich klasyków średniowiecznej filozofii, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu.

 
PDF Drukuj Email
45(2009)2 - Sprawozdania


Kazimierz Szałata

Filozofia kryzysu. Międzynarodowa konferencja naukowa w Genewie

  • język publikacji: polski


Fragment:

W dniach 4?6 września 2009 odbyła się w Genewie zorganizowana przez Association Internationale pour l'Enseignement Social Chrétien sesja naukowa, która zgromadziła filozofów, teologów oraz specjalistów z zakresu nauk społecznych i ekonomii ze Szwajcarii, Francji, Niemiec, Polski, Czech, Hiszpanii oraz Indii. Okazją do tej interdyscyplinarnej i międzyreligijnej debaty było przypadające w tym roku 500-lecie urodzin Kalwina (1509-1564). Spotkanie zorganizowane w formie czterech sesji było próbą oceny przemian świadomości społecznej Europy i świata z punktu widzenia aktualnego kryzysu ekonomicznego.

 


Strona 1 z 2