Andrzejuk Izabella
PDF Drukuj Email
50(2014)2 - Recenzje i Sprawozdania

Izabella Andrzejuk

Sprawozdanie z udziału historyków filozofii UKSW w konferencji „Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku”

  • język publikacji: polski


Fragment

W dniach 24–25 października 2013 roku odbyła się w gmachu Akademii Jana Długosza w Częstochowie konferencja zatytułowana: "Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w." Została ona zorganizowana przez pracowników Zakładu Filozofii, mieszczącego się na Wydziale Nauk Społecznych AJD. Organizatorzy konferencji zaplanowali urozmaicony i bogaty program, obejmujący zarówno wystąpienia dotyczące kondycji filozofii w Polsce w ogóle, jak i poszczególnych nurtów filozofii (logiki, filozofii społecznej, ekofilozofii, etyki, dydaktyki filozofii), a także konkretnych filozofów polskich, których wkład w filozoficzną myśl europejską był znaczący bądź specyficzny (wśród nich znaleźli się tacy filozofowie, jak: S. Brzozowski, R. Ingarden, J. Stepa, A. Tymieniecka, H. Elzenberg, K. Michalski, J. Łukasiewicz, Z. Jordan, W. Witwicki czy F. Znaniecki). Nie brakowało również tematów poświęconych określonym szkołom (środowiskom) filozoficznym w XX-wiecznej Polsce, w kontekście i recepcji, i wpływu na inne europejskie nurty. I tak przedmiotem rozważań prelegentów była między innymi działalność szkoły lwowsko-warszawskiej, neotomistów, fenomenologów.

 

 
PDF Drukuj Email
47(2011)2 - RozprawyIzabella Andrzejuk

Rola przyjaźni w wychowaniu człowieka

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Zagadnienie roli przyjaźni w wychowaniu zostało zaprezentowane w artykule w oparciu o klasyczną filozofię realistyczną. Przyjaźń i wychowanie należą do tematów pedagogicznych. Pedagogika z kolei posługuje się filozofią człowieka i etyką. M. Gogacz podejmuje i omawia problematykę wychowania w kontekście relacji osobowych. Za podstawę relacji osobowych Gogacz przyjmuje własności istnieniowe (przejawy istnienia). Na istnieniowej własności realności buduje się relacja przyjaźni, która jest odmianą miłości osobowej. Wydaje się, że ze względu na swój charakter (pełna bezinteresowność, wzajemność i podobieństwo w dobrym postępowaniu) przyjaźń jest ważną relacją w procesie wychowania człowieka.

 

 
PDF Drukuj Email
48(2012)1 - Sprawozdania i Recenzje

Izabella Andrzejuk

 

Sprawozdanie z konferencji "Geneza państwa a problem filozofii politycznej", 28 marca 2011 r.

  • język publikacji: polski


Fragment:

W dniu 28 marca 2011 roku odbyła się konferencja międzynarodowa "Geneza państwa a problem filozofii politycznej" zorganizowana przez Katedrę Historii Myśli Politycznej Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 
PDF Drukuj Email
49(2013)3 - Recenzje i Sprawozdania

Izabella Andrzejuk
Magdalena Płotka

 

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie” dedykowana Profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu

  • język publikacji: polski

Fragment:


W dniu 30 listopada 2012 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW odbyła się konferencja naukowa "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie". Celem konferencji, organizowanej przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, było zaprezentowanie szerszemu gronu słuchaczy niezbyt znanego w Polsce okresu historii rodzimej filozofii, związanej z ruchem emigracyjnym, skupionym wokół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Ośrodek ten został założony w 1939 roku w Paryżu przez Oskara Haleckiego. W 1940 przeniesiono go do Londynu. Zorganizowana konferencja była dedykowana Profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu, rektorowi PUNO w latach 2002-2001.

 

 


Strona 1 z 2