Mikucki Kazimierz
PDF Drukuj Email
48(2012)1 - Współczesne kontrowersje wokół duszy

Kazimierz Mikucki

Problem sposobu poznania duszy ludzkiej według Kazimierza Kłósaka

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Koncepcja poznania duszy ludzkiej w ujęciu Kazimierza Kłósaka mieści się w obrębie tradycji filozofii arystotelesowsko-tomistycznej. Odpowiednio do jej zasad, owo poznanie dokonuje się na drodze poznania pośredniego, jakim jest rozumowanie redukcyjne (tłumaczenie). Uzasadnione jest to tym, że duszy ludzkiej przysługuje pewna ontyczna transcendencja wobec świata fizycznego. Punktem wyjścia natomiast tego poznania są dane empirycznych nauk szczegółowych o przyrodzie i człowieku, zwłaszcza zjawiska psychiczne i moralne. W myśl zasad przyjętej filozofii interpretuje się je następnie jako czynnościowy wyraz substancji duszy ludzkiej i jej przypadłości.

W oparciu o taką metodę poznania próbuje się tu w nowy sposób ująć trzy tradycyjne i podstawowe problemy związane z duszą ludzką: jej naturę (jedność i substancjalność, duchowość i nieśmiertelność), pochodzenie i związek z ciałem. Ze względu na ograniczony zakres danych doświadczalnych w punkcie wyjścia tejże refleksji filozoficznej oraz z uwagi na charakter rozumowania redukcyjnego, zasadnicze tezy na temat duszy ludzkiej traktowane są przez Kłósaka jako postulaty rozumnej wiary. Trzeba ponadto dodać – w obliczu późniejszych badań naukowych – że owe tezy wymagają nieco nowego opracowania.

 

 
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - RozprawyKazimierz Mikucki

Zagadnienie zjawiska opętania i sposobów jego filozoficznej interpretacji

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Omawiany w tym artykule temat dotyczy zjawiska opętania diabolicznego, które – jako pewien fakt empiryczny – może być przedmiotem nie tylko naukowej, teologicznej, ale i filozoficznej refleksji. Prezentacja tegoż zagadnienia składa się z dwóch zasadniczych kroków. Pierwszy polega na próbie dokonania ogólnego, fenomenologicznego opisu tegoż zjawiska, a drugi – bazujący na tym materiale – jest z kolei próbą jego filozoficznej interpretacji. Interpretacja ta składa się również z dwóch podstawowych etapów. Pierwszy polega na wyróżnieniu i opisaniu głównych kierunków interpretacji fenomenu opętania: redukcjonistycznego i antyredukcjonistycznego. Drugi zaś – zakładający interpretację antyredukcjonistyczną – polega na postawieniu bardziej szczegółowych problemów, jakie się z tym fenomenem wiążą. Zostały one ześrodkowane wokół pięciu następujących tematów: istnienie i natura ducha, duszy oraz Boga; sposób i zakres oddziaływania ducha na osobę ludzką; związek duszy oraz ducha (anioła) z ciałem; istnienie i rodzaj zła; istnienie wolnej woli ludzkiej. Całość rozważań zamykają końcowe wnioski, jakie się nasuwają w związku z tym tematem.