Sposób cytowania

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  • Odwołania do literatury prosimy podawać w przypisach na dole strony, bez znaku 's.' przed numerami stron.

Wzór:


1. artykuł z czasopisma: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, czasopismo (w pełnym brzmieniu, bez cudzysłowu), rocznik, rok wydania w nawiasie, numer lub zeszyt, strony. Np.


J. Krokos, W poszukiwaniu istoty prawdy, Studia Philosophiae Christianae 34(1998)1, 25-41.


2. artykuł z dzieła zbiorowego: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, znak 'w:' tytuł dzieła zbiorowego kursywą, po skrócie 'red.' inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony. Np.:


M. Lubański, Fizykalne analogie w świecie, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, A. Lemańska, Warszawa 1998, 52-63.


3. książka: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strony. Np.:


A. Lemańska, Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze, Warszawa 1998, 83-85.


  • Jeśli tekst jest tłumaczeniem, po tytule artykułu lub książki należy podać inicjał imienia i nazwisko tłumacza, poprzedzony skrótem 'tłum.' i odwołaniem do języka oryginału. Np.:

A. N. Whitehead, Nauka i świat nowożytny, tłum. z ang. M. Kozłowski, M. Pieńkowski, Kraków 1987.

  • Kolejne cytowanie tej samej pozycji sygnalizuje się odpowiednio skrótami art. cyt. lub dz. cyt. umieszczanymi po nazwisku autora, jeśli wyżej cytowana była tylko jedna pozycja tego autora, bądź po nazwisku i tytule - jeśli wyżej cytowane były różne prace tego samego autora.
  • Odwołanie do pozycji cytowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym sygnalizuje się słowem Tamże.
  • W przypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań do różnych prac tego samego autora, inicjał imienia i nazwisko zastępuje się słowem Tenże.Na końcu artykułu prosimy zamieścić bibliografię dzieł cytowanych w układzie alfabetycznym i formacie opisanym powyżej, z następującymi różnicami:
  • nazwisko autora pracy przed inicjałem imienia (nie dotyczy to nazwisk redaktorów i tłumaczy podawanych w dalszej części opisu)
  • w przypadku artykułu z czasopisma lub pracy zbiorowej – zakres stron całego artykułu
  • przed miejscem wydania - nazwa wydawnictwa

Np.:

Lubański M., Fizykalne analogie w świecie, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, A. Lemańska, Wyd. ATK, Warszawa 1998, 52–63.