Warunki publikacji tekstów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Autor, nadsyłając tekst do Redakcji, gwarantuje że:

 

1. Praca nie była dotąd nigdzie publikowana.

2. Praca nie została złożona do druku w żadnej innej redakcji i nie będzie złożona w innej redakcji w czasie, gdy podlega recenzowaniu dla SPCh.

3. W artykule w odpowiedni sposób ujawnione są informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, ewentualne źródła finansowania etc), w szczególności, że informacja o autorstwie pracy jest adekwatna. Autor (główny autor) w szczególności potwierdza spełnienie tego wymogu w Umowie zawieranej z Wydawnictwem UKSW przed publikacją pracy (umowa taka jest przesyłana Autorowi po decyzji o przyjęciu pracy do druku).


Przypadki nierzetelności naukowej, w szczególności ghostwriting (istotny wkład w powstanie publikacji osoby nie ujawnionej w odpowiedni sposób w pracy) i guest authorship (przypisanie autorstwa lub współautorstwa pracy osobie, której wkład w powstanie artykułu był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) będą przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów itp.).


Teksty, które nie spełniają formalnych i merytorycznych warunków opisanych w

nie będą rozpatrywane.