Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Zasady etyki stosowane w Studia Philosophiae Christianae
sformułowane zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethic)


Każdy tekst naukowy w Studia Philosophiae Christianae podlega takiemu samemu procesowi przygotowania do druku. Musi spełnić określone warunki zapewniające realizację etycznych standardów publikacyjnych. Przestrzeganie tych zasad obowiązuje zarówno Redakcję, Recenzentów, jak i Autorów tekstów.

1. Zasady postępowania Redakcji

   

 • Redakcja kieruje się zasadą erudycji, uczciwości, obiektywności. Odrzuca wszelkie uprzedzenia dotyczące poglądów, szkół filozoficznych, środowiska naukowego Autorów.
 • Dostarczane do Redakcji teksty są wstępnie oceniane pod kątem zgodności z profilem czasopisma, wartości naukowej, aktualności oraz ich oryginalności.
 • Redakcja odpowiada na pytania, uwagi, wątpliwości dotyczące nadsyłanych tekstów. Dokumentacja jest przechowywana.
 • Na podstawie wewnętrznej opinii Redakcja ma prawo do odrzucenia, wysłania do Autora z prośbą o dokonanie korekty zgodnie z sugestiami zawartymi w wewnętrznej opinii lub przesłania do dwóch zewnętrznych recenzji.
 • Przypadki wszelkiej nierzetelności naukowej, w szczególności plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship są przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autora).
 •  

2. Zasady postępowania Recenzentów
 • Wszystkie prace podlegają dwu zewnętrznym recenzjom. Redakcja SPCh odrzuca teksty, które nie spełniają warunków określonych w znormalizowanych formularzach recenzyjnych. W przypadkach wątpliwości Redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Recenzje są anonimowe (dane udostępniane są wyjątkowo za zgodą recenzentów).
 • Recenzenci zobowiązani są do wykonania rzetelnej, obiektywnej i terminowej recenzji tekstu. W procesie redakcyjnym Recenzenci przyczyniają się do podjęcia decyzji o publikacji artykułów i pomagają w poprawie jego jakości przez obiektywne i terminowe opiniowanie wersji przekazanej przez Redakcję.
3. Zasady postępowania Autorów
 • Autorzy zobowiązani są do przestrzegania formalnych zasad przygotowania tekstu do druku (zgodnie z wytycznymi umieszczonymi wewnątrz wydanych numerów czasopisma oraz na stronie internetowej Studia Philosophiae Christianae).
 • Nadesłanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora dotyczącym oryginalności tekstu, nie publikowania go wcześniej oraz nie złożenia go do druku w innej redakcji, ani że nie będzie nigdzie złożony w czasie, gdy podlega recenzowaniu dla SPCh.
 • W tekstach w odpowiedni sposób ujawnione są informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, ewentualne źródła finansowania, etc), w szczególności, że informacja o autorstwie pracy jest adekwatna. Autor (główny autor) potwierdza spełnienie tego wymogu w Umowie zawieranej z Wydawnictwem UKSW przed publikacją pracy (umowa taka jest przesyłana Autorowi po decyzji o przyjęciu pracy do druku).
 • W tekstach wieloautorskich jest zachowana zasada podawania nazwisk alfabetycznie, chyba że autorzy proponują inne rozwiązanie. Za treść tekstu odpowiadają wszyscy autorzy.
 • Teksty przyjęte do druku wymagają podania afiliacji. Jeśli istnieje taka potrzeba, można podać także źródło finansowania wraz z danymi instytucji finansującej.
 • Autorzy zobowiązani są do tego, aby te fragmenty artykułu, które pokrywają się z już opublikowanymi treściami, uznać i zacytować jako źródło.