Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Procedura recenzowania


1. Każdy artykuł naukowy zaoferowany do publikacji w SPCh podlega najpierw recenzji wewnętrznej. Polega ona na wstępnej ocenie, dokonywanej przez Redakcję, która ustala zgodność podejmowanej problematyki z profilem pisma, spełnienie wymogów formalnych (np. sposób cytowania) i kompletność dostarczonego materiału (streszczenia, słowa kluczowe). Oceniając możliwość publikacji artykułu w SPCh Redakcja może zasięgnąć opinii pracowników naukowych Instytutu Filozofii UKSW.

2. Jeśli wstępna opinia jest pozytywna, artykuł jest kierowany do dwóch niezależnych specjalistów spoza jednostki, do której afiliowany jest autor artykułu.

3. Każdy Recenzent odpowiada na szczegółowe pytania, m.in.:

· Czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?

· Czy interpretacje/wnioski są odpowiednio uzasadnione?

· Czy artykuł wnosi coś nowego w dziedzinie, której dotyczy?

· Czy kompozycja artykułu jest zadowalająca?

· Czy strona językowa (styl i in.) jest zadowalająca?

a następnie formułuje swoją generalną opinię wybierając jedną z opcji:

· artykuł można opublikować bez zmian

· artykuł można opublikować po drobnych zmianach

· artykuł można opublikować po istotnych zmianach

· artykuł należy odrzucić

Zarówno odpowiedzi na pytania, jak i ostateczną opinię Recenzent odpowiednio uzasadnia.

4. W przypadku znacząco rozbieżnych opinii powoływany jest trzeci recenzent.

5. Po zebraniu wszystkich recenzji, Redakcja decyduje o:

· przyjęciu artykułu do druku, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne

· odesłaniu do poprawek sugerowanych w recenzjach (ew. z prośbą o inne ustosunkowanie się Autora do sugestii Recenzentów)

· odrzuceniu artykułu, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne, lub gdy Recenzenci sugerują zmiany tak daleko idące, że w ocenie Redakcji ich uwzględnienie sprowadziłoby się do konieczności przygotowania nowego artykułu.

6. Adekwatność wprowadzonych przez Autora poprawek i zasadność ewentualnej, umotywowanej niezgody na niektóre z nich ocenia Redakcja. W przypadku wątpliwości – po zasięgnięciu opinii pierwotnych Recenzentów. Artykuł jest przyjmowany do druku, gdy sugerowane poprawki zostały uwzględnione, lub Autor w sposób przekonujący uzasadnił niezgodę na te poprawki (niektóre z nich). W przeciwnym przypadku artykuł jest odrzucany.

Uwagi

· Recenzje mają charakter anonimowy (double-blind review process), to znaczy:

o Artykuły przekazywane są Recenzentom w postaci elektronicznej, po usunięciu nazwisk i afiliacji Autora (Autorów) z nagłówka pracy. Odpowiedzialność za usunięcie z tekstu innych informacji, mogących prowadzić do identyfikacji Autora, spoczywa na Autorze pracy (który w szczególności może z tego prawa do anonimowości zrezygnować).

o Sugestie poprawek i inne uwagi wynikające z recenzji są przekazywane Autorom przy zachowaniu anonimowości Recenzentów.

· W przypadku sugerowanych poprawek, artykuły, wraz z tymi sugestiami, są odsyłane Autorom drogą elektroniczną.

· Decyzja o przyjęciu artykułu do druku jest przekazywana Autorowi drogą elektroniczną, zaś decyzja od odrzuceniu – drogą elektroniczną lub pocztową (w rzadkim przypadku, gdy Redakcja nie dysponuje adresem elektronicznym Autora).